home

富美家®

menu
银灰 0905
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 防水
铂灰 0902
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 防水
皎蓝 0884
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 防水
灰鲸蓝 0880
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 防水
粉玉绿 0879
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 防水
杏仁花 0865
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 防水
米灰 0858
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 防水
群青 0851
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 防水
帆布白 0463
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 防水
象牙白 0460
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
浅青水晶 0433
产品特性
 • 平面施工
 • 防水
奶油黄 7024
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 防水
淡绿 0431
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 防水
海绿 8336
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 防水
 • 防火
浅鸢尾花 8194
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 防水
粉蔷薇 8858
产品特性
金黄色 8857
产品特性
丹宁蓝 8822
产品特性
水蓝 8821
产品特性
夏威夷蓝 5347
产品特性
午夜蓝 5323
产品特性
光谱黄 0940
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
堡垒灰 9266
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
晴空蓝 8871
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
秋枫棕 8823
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
酪梨黄 8236
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
金针花 8210
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
木兰花 8022
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
冰河 7938
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
青山绿 7897
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
鸽白 7197
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
野莓红 7026
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
醋栗紫 6903
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
活跃绿 6901
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
粉色卡蜜欧 5491
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
兰花紫 5346
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
泥土 5342
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
芥末 5341
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
莱姆 4177
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
加勒比海蓝 4172
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
钢青 4171
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
铭黄 4155
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
希腊天蓝 3300
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
皎白 3200
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
橄榄绿 3007
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
水晶绿 2966
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
红柿 2962
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
艳蓝 2828
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
木兰黄 2774
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
岩灰 2770
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
土耳其玉 2478
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
蜜桃 2288
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
深巧克力 2200
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
薄酒菜 2046
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
椰奶 2010
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
狐狸灰 1994
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
羊毛 1834
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
影灰 1535
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
哈密瓜 1534
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
铬黄 1485
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
盔甲灰 1484
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
节日红 1238
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
瓷白 1192
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
山羊灰 1093
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
雪山白 1050
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
海军蓝 0969
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
雾灰 0961
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
浅蛋壳色 0958
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
冰山白 0953
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
雪白 0949
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
正白 0933
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
荷花白 0932
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
晓灰 0927
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
香槟 0925
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
雾白 0918
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
铁灰 0912
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
正黑 0909
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
拿铁 0903
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
米驼 0901
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
淡梨黄 0899
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
鹤顶红 0845
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
石墨黑 0837
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
孔雀 0805
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
萤光黄 0804
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
奇异果 0803
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
朝鲜蓟 0800
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
秘鲁黏土 0784
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
大理石灰 0464
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
亮白 0459
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
石南花 0233
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
水果红 0232
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
沉静蓝 0231
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 耐污
 • 防水
 • 任意方向
烟灰紫 8233
产品特性
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 防水
烟熏紫 8734
产品特性
 • 易清洁
 • 防水
搪瓷 8794
产品特性
水藻绿 8796
产品特性
深海蓝 5521
产品特性
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 防水
板岩绿 8793
产品特性
碧湖蓝 7846
产品特性
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 防水
珊瑚粉 8238
产品特性
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 防水
卵石灰 0806
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 耐冲击
 • 可弯曲成形的
 • 耐污
 • 防水
 • 防火
 • 任意方向
枣红 0966
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 防水
珍珠白 0934
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 防水
象灰 0929
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 防水
鼠灰 0928
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 防水
浪花白 0923
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 防水
桦木色 0921
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 防水
杏仁黄 0920
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 防水
海蓝 0914
产品特性
 • 平面施工
 • 易清洁
 • 防水
卡其黄 7913
产品特性
 • 平面施工
 • 防水